Tietosuojaseloste

Tämä on Team Agency Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan, miten Team Agency Oy:n verkkosivuilla (https://www.team.fi/) käsitellään henkilötietoja. Henkilötieto tarkoittaa tietoa, jonka perusteella yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Laadittu 4.5.2022. Viimeisin muutos on tehty 14.06.2023.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Team Agency Oy

3177664-5

Hämeentie 46, 00500 Helsinki

Tietosuojavastaava: Tessa Ylinen / info@team.fi / +358 456401866. 

2. REKISTERIN NIMI

Verkkosivun muodostama rekisteri ja uutiskirjeen tilaajien muodostama rekisteri. 

Perusteet tietojen käsittelyyn jakautuvat tietojenkeräystavasta riippuen.

  • Asiakaspalvelu, yhteydenotot sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeiden kautta.

Jos keräämme henkilötietojasi muihin tarkoituksiin, pyydämme tähän sinulta hyväksyntää etukäteen ja informoimme käsittelystä erikseen samassa yhteydessä.

3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS, SEKÄ REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimussuhde (tilaus) verkkokaupan ja asiakkaan välillä. Henkilötietoja käytetään asiakasrekisterin keräämiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden ja Team Agency Oy:n välillä, sekä verkkokaupasta ostettujen tuotteiden tilausten käsittelyyn, sekä toimittamiseen. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu rekisterinpitäjän Team Agency Oy:n oikeutettuun etuun. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

  • Arvonnat, kampanjat: Keräämme arvontoihin osallistujien riippuen arvonnasta. Kerättävät tiedot näet aina kilpailun yhteydessä. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi sähköpostiosoite ja nimi, jotta saamme yhteyden arvonnan voittajaan.
  • Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot: Verkkosivun tapahtumat, kuten sivunäytöt ja yhteydenotot.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle tai kolmansiin maihin.

4.HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Team Agency Oy:n verkkosivun tietoja säilytetään viisi (5) vuotta. 

Jos tilaat uutiskirjeemme, yhteystietojasi säilytetään niin kauan kunnes peruutat uutiskirjeen tilaamisen. Asiakaspalvelun yhteydessä kerättyjä tietoja käsitellään niin kauan kunnes asiakaspalvelutilanteeseen liittyvä asia on hoidettu. Arvontoihin ilmoittautuneiden yhteystiedot poistetaan, kun voittaja on saatu kiinni ja palkinto toimitettu.

5. HENKILÖTIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS

Henkilötietoja voi käsitellä ainoastaan tietyt Team Agency Oy:n työntekijät, sekä verkkosivuston teknisen toteutuksen osalta tietyt työntekijät.  

6. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjänä huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@team.fi otsikolla “Henkilötietojen käsittely”. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen shop@team.fi otsikolla “Henkilötietojen käsittely”. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity uskoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Valituksen voit tehdä osoitteeseen:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6700

10. MAHDOLLISET MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa verkkosivun laajentamisen tai tietosuojalainsäädännön muuttumisen yhteydessä. Muutoksista ilmoitamme verkkosivumme etusivulla ja mahdollisissa uutiskirjeissä.

Tämä on Team Agency Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Selosteessa kerrotaan, miten Team Agency Oy:n verkkosivulla (https://www.team.fi/) käsitellään henkilötietoja. Henkilötieto tarkoittaa tietoa, jonka perusteella yksittäinen henkilö on tunnistettavissa. Laadittu 4.5.2022. Viimeisin muutos on tehty 14.06.2023.